Hem / Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling vid publicering av information inför Världsmiljödagen

Personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter:

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till:
Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm
eller med e-post: registrator@naturvardsverket.se
Telefon växel: 010-698 10 00

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud:
Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholm
eller med e-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket och anlitad konsult behandlar personuppgifter vid administrering och publicering av information på den externa webbplatsen i syfte att sprida information om Världsmiljödagen den 5 juni 2022. Naturvårdsverket behandlar även personuppgifter vid handläggning och publicering av inskickade evenemang i Sverige på den externa webbplatsen.

Behandlingarna sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.1

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet, IP-adress, fritext, foto och rörlig bild.

Mottagare av personuppgifter

Utöver medarbetare inom Naturvårdsverket och anlitad konsult kommer även myndighetens leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och -förvaltning komma att få tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES förekommer inte.

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Inaktuella uppgifter på webbplats gallras vid inaktualitet. Gallring sker under förutsättning att informationen har ett begränsat bevarandevärde och att versioner av webbsidan under året löpande samlas in och arkiveras.

Korrespondens av ringa betydelse gallras vid inaktualitet.

Konsult raderar uppgifter i Outlook var 3.e månad.

IP-adress raderas så snart webbformulär har fyllts i skickats in.

Inkommen e-post som är av ringa eller tillfällig betydelse och inte tillför undersökningen sakuppgift gallras när handlingarna inte längre behövs för verksamheten.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida: Rättigheter enligt dataskyddsförordningen (naturvardsverket.se)

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket.

För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida, www.imy.se

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).